Transcription of 88-B,23
88 B 23 [14 B., 596 N.]. STOB. flor. IV 53, 23. Nel Piritoo di Euripide.
Non è meglio il non vivere, che vivere miseramente?
88 B 23 [14 B., 596 N.]. STOB. IV 53, 23 [II 385. 20] Εὐριπίδου Πειρίθωι˙

οὐκ οὖν τὸ μὴ ζῆν κρεῖσσόν ἐστ' ἢ ζῆν κακῶς;