Transcription of I-B,18

I B 18

I B 18 ARISTOT. rhet. Α 9. 1367 b 7-9:
σκοπεῖν δὲ καὶ παρ' οἷς ὁ ἔπαινος˙ ὥσπερ γὰρ ὁ Σωκράτης ἔλεγεν, οὐ χαλεπὸν Ἀθηναίους ἐν Ἀθηναίοις ἐπαινεῖν. [cf. ibidem Γ 14. 1415 b 30-32]: ὃ γὰρ λέγει Σωκράτης ἐν τῷ ἐπιταφίῳ, ἀληθές, ὅτι οὐ χαλεπὸν Ἀθηναίους ἐν Ἀθηναίοις ἐπαινεῖν ἀλλ' ἐν Λακεδαιμονίοις.