Transcription of I-B,5

I B 5

ARISTOT. rhet. Β 23. 1399 a 7-9:
παράδειγμα ἐκ τοῦ Σωκράτους τοῦ Θεοδέκτου˙ "εἰς ποῖον ἱερὸν ἠσέβηκεν; τίνας θεῶν οὐ τετίμηκεν ὧν ἡ πόλις νομίζει;".