Transcription of I-C,340

I C 340

I C 340 GNOM. VAT. 743 n. 491:
ὁ αὐτὸς διαλοιδορουμένης αὐτῷ ποτε Ξανθίππης τῆς γυναικός, ἔπειτα ἐκ μετεώρου ἐκχεάσης διὰ θυρίδος ὕδωρ, ὃ κατηνέχθη ἐπὶ τὸν Σωκράτην, εἶπεν˙ "ἐγίνωσκον ὅτι βροντῶσα Ξανθίππη [4] καὶ βρέξει."