Transcription of I-C,514

I C 514

I C 514 TELES p. 61, 7-8 [ = STOB. IV 44, 83]
ἄδηλον γὰρ φησὶν ὁ Σωκράτης οὐ μόνον τῷ καλὴν εἰ ἐπὶ ταύτῃ πλείω, ἀλλὰ καὶ τῷ τέκνα καὶ φίλους εἰ περὶ τούτους πλείω.