Transcription of V-H,77

V H 77

V H 77 Anth. Pal. X 104 [= fr. 11]:
Κράτητος φιλοσόφου εἰς Εὐτέλειαν˙
χαῖρε, θεὰ δέσποινα, σοφῶν ἀνδρῶν ἀγάπημα,
Εὐτελίη, κλεινῆς ἔγγονε Σωφροσύνης,
σὴν ἀρετὴν τιμῶσιν, ὅσοι τὰ δίκαι' ἀσκοῦσιν.
IULIAN. orator. IX [ = VI] 16 p. 198 D:
καὶ ὁ Κράτης μέντοι πεποίηκεν ὕμνον Εἰς τὴν Εὐτέλειαν˙ "χαῖρε - Σωφροσύνης."
CLEM. ALEX. paedag. III, VI 35, 3:
καὶ τὴν Εὐτέλειαν ἐξυμνῶν τῆς σωφροσύνης τὴν ἔγγονον. [= APOSTOL. VIII 13a].