Transcription of V-H,86

V H 86

V H 86 DIOG. LAERT. II 25 [= fr. 20]:
καὶ συνεχὲς ἐκεῖνα ἀνεφθέγγετο [scil. Socrates]τὰ ἰαμβεῖα˙
[3] τὰ δ' ἀργυρώματ' ἐστὶν ἥ τε πορφύρα
εἰς τοὺς τραγῳδοὺς χρήσιμ', οὐκ εἰς τὸν βίον.